+420 775 55 20 99

kancelar@liborcinka.cz

Obchodní podmínky k nákupu na webu anglicky fantasticky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.anglickyfantasticky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Libor Činka, s.r.o., se sídlem Počernická 272/96, 10800, Praha 10, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující bere na vědomí, že obsah některých  předmětů koupě (elektronické produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBJEDNÁVKA

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje Libor Činka, s.r.o. e-mailem nebo telefonicky.
Kupující objednává vybrané zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a Libor Činka, s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Libor Činka, s.r.o. se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě společnosti Libor Činka, s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách  https://anglickyfantasticky.cz jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením o přijetí.
Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Libor Činka, s.r.o..
Libor Činka, s.r.o. je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží stalo nedostupným z důvodů, které vznikly nezávisle na jeho vůli. V takovém případě bude Libor Činka, s.r.o. neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně řešení a vrácení uhrazené platby.

CENA, SMLUVNÍ POKUTA, FAKTURACE

Zboží se platí v Kč, zahraniční zákazníci platí v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Pro zahraniční zákazníky je veden eurový účet u FIO banky, a.s. Zákaznící ze Slovenska mohou převody částek uskutečnit jako domácí převod bez použití IBAN na standardní číslo účtu, které je uvedené ve faktuře (pokud to umožní jejich banka).

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši platné pro ČR. U kupujícího z jiného členského státu EU, který nepodniká, je DPH účtováno ve výši platné pro daný stát.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

FORMA PLATBY

Platba jednorázově – zaplatíte celou částku po odeslání objednávkového formuláře dle zvoleného způsobu platby.

ZPŮSOB PLATBY

Možnosti plateb:

  • Online platba - přímo při objednávce, zákazník bude přesměrován na platební bránu nebo internetové bankovnictví
  • Bankovní převod - na základě platebního dokladu, který bude zaslán na kontaktní e-mail kupujícího
  • Hotově - v Centru Libora Činky (lze platit i kartou)

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

DOPRAVA ZBOŽÍ

Aktuální informaci o cenách doručení zboží nalezne kupující přímo při objednávání produktů dle zvoleného způsobu dopravy. Dopravné je stanoveno paušálně.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající do 5 pracovních dnů od připsání platby na svůj účet odešle zboží na dodací adresu kupujícího. Součástí dodávky zboží je faktura.
Zjistí-li kupující poškození obalu zboží, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. Kupující kontaktuje Libor Činka, s.r.o. ohledně dohody na dodávce nového zboží.
V případě opakované dodávky zboží je kupující povinen uhradit cenu dopravy za opakované dodání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, je-li spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).  Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Právo na vrácení zboží vzniká i při osobním odběru. Zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek, multimediálních CD a jiných multimediálních a elektronických souborů, u kterých byl porušen obal nebo byl soubor aktivován vstupním heslem. Odstoupení od smlouvy kupující provede písemnou formou s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je kupující povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět Libor Činka, s.r.o. (stačí emailem). Do 14 dnů od doručení bezvadného vráceného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.
Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Kupující zašle zboží formou doporučeného balíku.
Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal nebo aktivoval program vstupním heslem 

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma bonusy, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i poskytnuté bonusy.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace zboží se řídí ustanoveními NOZ a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta. Daňový doklad (faktura) zaslaný se zbožím slouží jako záruční list.
Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.
Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu, v němž uvede číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, kontaktní spojení a reklamační nárok.
Libor Činka, s.r.o. rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH WEBU

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Libor Činka, s.r.o. poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

Libor Činka, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Libor Činka, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Libor Činka, s.r.o. je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Jak společnost Libor Činka, s.r.o. zachází s osobními údaji si můžete přečíst v Zásadách se zpracováním osobních údajů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

KONTAKTY

Centrum Libora Činky
kancelář: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: +420 296 411 234, +420 775 552 099
e-mail: kancelar@liborcinka.cz

Fakturační adresa:
Libor Činka, s.r.o. 
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČO: 26441144, DIČ: CZ26441144
Společnost byla registrována dne 21.3.2001 u MS v Praze odd.C, vložka 82471