Obchodní podmínky k programu anglicky fantasticky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.anglickyfantasticky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Libor Činka, s.r.o., se sídlem Počernická 272/96, 10800, Praha 10, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Anglicky fantasticky online  je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V programu může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením.

OBJEDNÁVKA

Veškeré informace týkající se objednávky programu Anglicky fantasticky online poskytuje prodávající na stránce www.anglickyfantasticky.cz

 • Objednáním online programu Anglicky Fantasticky MINI. získáváte: Trvalý uživatelský přístup k 3týdennímu on-line programu.
 • Objednáním online programu Anglicky Fantasticky I. získáváte: Trvalý uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu. 
 • Objednáním online programů Anglicky Fantasticky I. a II. získáváteTrvalý uživatelský přístup k 16týdenním online programům.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.anglickyfantasticky.cz společnosti Libor Činka, s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

CENA, SMLUVNÍ POKUTA, FAKTURACE

Všechny ceny produktů najde kupující ve shrnuté objednávce, která bude zpřístupněna od doby zahájení prodeje do jeho ukončení na stránce www.anglickyfantasticky.cz. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši platné pro ČR. U kupujícího z jiného členského státu EU, který nepodniká, je DPH účtováno ve výši platné pro daný stát.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

FORMA PLATBY

Platba jednorázově – zaplatíte celou částku po odeslání objednávkového formuláře dle zvoleného způsobu platby.

ZPŮSOB PLATBY

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

ZABEZPEČENÍ

Přístup k uživatelskému účtu programu Anglicky gantasticky online je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

DODACÍ PODMÍNKY

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup do programu: 

 • U zakoupeného programu Anglicky Fantasticky MINI. jsou v případě oznámení o hromadném spuštění přihlašovací údaje zaslány emailem den před oficiálním startem tréninku. 
  Informace o hromadném spuštění programu Anglicky fantasticky online jsou zveřejněny na webu. Vstup do programu je však možný kdykoli, tedy i mimo termín hromadného spuštění.  V případě, že do programu kupující vstupuje mimo termín společného spuštění, jsou zaslány přihlašovací údaje vždy v pondělí po připsání platby.
 • U zakoupeného programu Anglicky fantasticky I. sou v případě oznámení o hromadném spuštění přihlašovací údaje zaslány emailem den před oficiálním startem tréninku. 
  Informace o hromadném spuštění programu Anglicky fantasticky online jsou zveřejněny na webu. Vstup do programu je však možný kdykoli, tedy i mimo termín hromadného spuštění.  V případě, že do programu kupující vstupuje mimo termín společného spuštění, jsou zaslány přihlašovací údaje vždy v pondělí po připsání platby.
 • U zakoupeného programů Anglicky fantasticky I. a II. budou přihlašovací údaje k osmitýdennímu programu Anglicky fantasticky I. v případě oznámení o hromadném spuštění zaslány emailem den před oficiálním startem tréninku. Informace o hromadném spuštění programu Anglicky fantasticky jsou zveřejněny na webu. Uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu Anglicky fantasticky II. je odeslán emailem následující den po skončení tréninku Anglicky fantasticky I., tak aby byla zajištěna plná návaznost. Vstup do programu je však možný kdykoli, tedy i mimo termín hromadného spuštění.  V případě, že do programu kupující vstupuje mimo termín společného spuštění, jsou zaslány přihlašovací údaje vždy v pondělí po připsání platby.
 • Uživatelské přístupy do programů Anglicky fantasticky I. a II. jsou trvalé
 • Bude-li součástí objednávky produkt/program, který kupující získá v rámci akce jako bonus, bude tento produkt/program zaslán či zpřístupněn až po ukončení záruky na možnost vrácení. V případě, že bude kupujícímu zaslán bonus ještě před ukončením záruky a kupující od smlouvy odstoupí, bude mu cena bonusu viz ceny na https://eshop.liborcinka.cz odečtena z dopropisované částky.

SPECIÁLNÍ GARANCE

Libor Činka, s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pouze pro program Anglicky fantasticky I. Pokud by kupující nebyl  s on-line programem Anglicky fantasticky I. spokojen a usoudil, že pro něj tento program není vhodný, může do 21 dní od startu z tréninku odstoupit a budou mu peníze vráceny zpět. Tato speciální garance platí pouze pro objednávky v době hromadného spuštění programu. Termín startu tréninku je zveřejněn na webu

Při zakoupení balíčku Anglicky fantasticky I. + Anglicky fantasticky II. mu budou vráceny peníze za oba kurzy. V případě zakoupení pouze kurzu Anglicky fantasticky II., se speciální garance neposkytuje.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, je-li spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží (programu). Zboží (program) je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy kupující provede písemnou formou s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Do 30 dnů od doručení dobropisu prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal nebo aktivoval program vstupním heslem.

 

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH WEBU

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Libor Činka, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Libor Činka, s.r.o. je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Jak společnost Libor Činka, s.r.o. zachází s osobními údaji si můžete přečíst v Zásadách se zpracováním osobních údajů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

KONTAKTY

Centrum Libora Činky
kancelář: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: +420 296 411 234, +420 775 552 099
e-mail: kancelar@liborcinka.cz

Fakturační adresa:
Libor Činka, s.r.o. 
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČO: 26441144, DIČ: CZ26441144
Společnost byla registrována dne 21.3.2001 u MS v Praze odd.C, vložka 82471