Učte se s  

Obchodní podmínky

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Objednávka

3. Cena zboží, pokuty, faktury

4. Forma platby

5. Způsob platby

6. Zabezpečení

7. Dodací podmínky

8. Speciální garance

9. Odstoupení od smlouvy

10. Odpovědnost za obsah webu

11. Ochrana osobních údajů

12. Závěrečná ustanovení


1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.anglickyfantasticky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Libor Činka, s.r.o., se sídlem Počernická 272/96, 10800, Praha 10, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace
o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením.


2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.anglickyfantasticky.cz, bližší informace můžete získat na adrese: www.anglickyfantasticky.cz/kontakt.


A/ Objednáním on-line programu Anglicky Fantasticky I. získáváte:
• Uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu Anglicky fantasticky se začátkem 1. dubna 2019. Zpřístupnění do programu bude zasláno všem hromadně emailem dne 1. 4. 2019 ráno. Vstup do programu je možný kdykoli po tomto datu. Získáváte trvalý uživatelský přístup.


B/ Objednáním on-line programu Anglicky Fantasticky II. získáváte:
• Uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu Anglicky fantasticky II.. Zpřístupnění do programu bude zasláno emailem do 24 hodin od připsání platby. Vstup do programu je možný kdykoli po tomto datu. Získáváte trvalý uživatelský přístup.


C/ Objednáním balíčku on-line programů Anglicky Fantasticky I.a II. získáváte:
• Uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu Anglicky fantasticky I. se začátkem 1. dubna 2019. Zpřístupnění do programu bude zasláno všem hromadně emailem dne 1. 4. 2019 ráno. Vstup do programu je možný kdykoli po tomto datu. Získáváte trvalý uživatelský přístup.
• Uživatelský přístup k osmitýdennímu on-line programu Anglicky fantasticky II. Zpřístupnění do programu bude zasláno všem hromadně po oficiálním ukončení AFO1. Vstup do programu je je možný kdykoli po tomto datu. Získáváte trvalý uživatelský přístup.


Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající
se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.


Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup
na webové stránce www.anglickyfantasticky.cz společnosti Libor Činka s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.


Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.


3. Cena zboží, pokuty, faktury

Všechny ceny produktů najdete ve shrnuté objednávce, která bude zpřístupněna od doby zahájení prodeje do jeho ukončení na stránce www.anglickyfantasticky.cz. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši platné pro ČR. U kupujícího z jiného členského státu EU, který nepodniká, je DPH účtováno ve výši platné pro daný stát.


Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.


Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


4. Forma platby

Platba jednorázově – zaplatíte celou částku po odeslání objednávkového formuláře dle zvoleného způsobu platby.


5. Způsob platby

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro


b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další


Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o


6. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


7. Dodací podmínky

• Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup do programu s názvem “Anglicky Fantasticky I.” ráno dne 1. 4. 2019. Přístup bude odeslán na e-mail uvedený v objednávce.
• Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup do programu s názvem „Anglicky Fantasticky II.“:
a/ při objednání samotného kurzu AFO2 a on-line platbě nejpozději do 24-ti hodin, při ostatních platbách do 3 pracovních dnů od obdržení platby. Přístup bude odeslán na e-mail uvedený v objednávce
b/ při objednání kurzu v rámci výhodného balíčku získá přístup do programu až po oficiálním ukončení kurzu AFO1.
• Bude-li součástí objednávky fyzický produkt, který kupující získá v rámci akce jako bonus, bude tento produkt zaslán na adresu kupujícího až po ukončení záruky, tj. po 21. 4. 2019.


8. Speciální garance

Libor Činka, s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pouze pro program Anglicky fantasticky I. Pokud byste nebyli s on-line programem Anglicky fantasticky I. spokojeni a usoudili, že pro vás tento program není vhodný, při odstoupení od smlouvy do 21. 4. 2019 Vám vrátíme peníze zpět.


Při zakoupení balíčku Anglicky fantasticky I. + Anglicky fantasticky II. Vám budou vráceny peníze za oba kurzy.
V případě zakoupení pouze kurzu Anglicky fantasticky II., se speciální garance neposkytuje.


9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, je-li spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží (programu). Zboží (program) je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu.
Odstoupení od smlouvy kupující provede písemnou formou s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je kupující povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět Libor Činka s.r.o. (stačí emailem). Do 30 dnů od doručení dobropisu prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.
Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal nebo aktivoval program vstupním heslem


10. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.


11. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Společnost Libor Činka s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do Anglicky fantasticky jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.


Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Libor Činka s.r.o., se sídlem se sídlem Počernická 272/96, 10800, Praha 10, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to na dobu do odvolání souhlasu.


Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.


Jak naše společnost zachází s osobními údaji si můžete přečíst na našich stránkách.


12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. září 2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

www.anglickyfantasticky.cz/kontakt


Kontakty

Kancelář Libor Činka, s.r.o.

Tel.: 296 411 234

mobil: 775 552 099

e-mail: kancelar@liborcinka.cz


Kontaktní adresa

Libor Činka, s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10 - Malešice

Identifikační číslo:
26441144

DIČ: CZ26441144

Společnost byla registrována dne 21.3.2001 u MS v Praze odd.C, vložka 82471


Účet pro platby členů států EU:

Pro platby v Kč: 2700071618/2010
Pro platby v EUR: 2200053181 / 8330 (Slováci mohou posílat jako domácí platbu)

Platební instrukce máte také v emailu na faktuře.
Při platbě prosím uveďte váš variabilní symbol/číslo faktury.

IBAN CZ7720100000002200053181
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1