naučte se anglická slovíčka 20x rychleji 

Díky čtvrtstoletí, které jsem věnoval výzkumu, vím, že každý si dokáže zvýšit jazykovou inteligenci svého mozku a ovládne za 5 hodin to, co by jinak trvalo 100 hodin.

Představte si, že následující slova dokážete přeložit do angličtiny a opačně. Jakmile uslyšíte anglickou verzi, budete mít v hlavě bleskový překlad do mateřštiny.

Podívejte se na níže uvedená slova a vstupte do představy, že je umíte přeložit DOZ angličtiny.

Jak Vám to zvedne sebevědomí?
Jak se budete cítit při komunikaci v angličtině? 

jednat transakce obchodovat obchod část rozdávání rozdělovat miláček rozvést dodržet slovo projektovat navrhnout návrh vzor projekt konstrukce toužit touha přát si přání dělal dělat dělá řídit režírovat nasměrovat ukázat cestu přímý otevřený hovořit projednávat odstup vzdálenost rozpůlit předěl propast rozvodí rozdíl provádět činit udělat vnitrostátní tuzemský vnitřní hotový udělaný vrata zdvojit dvouhra dvojník dvojitý dvojmo dvakrát takový na zemi dolů splatný povinný prvek živel složka součást pralátka vitalita průbojnost pokus skutečnost hospodařit obdělávat sedlačit statek hospodářství děkan otec zplodit oblíbenec nejoblíbenější poslední konečný definitivní závěrečný neodvolatelný podoba tvar úprava tiskopis utvářet obecný všeobecný celkový globální rámcový vedoucí šéf ředitel vést záhlaví teplo žár hřát ohřát vytápět dějiny dějepis zásah zasáhnout udeřit úder rána trefit uhodit bít konferenciér spousta hromada pálivý ostrý senzační úžasný kradený znak rys písmeno osoba jedinec jednotlivý osobní oznámit znalost právě pouze prostě přesný klávesa tónina stěžejní stanovit položit vymyslet klást nanášet uvalit odešel doleva levice dvojmyslný nacházet se poloha rozkládat odpočívat ležet světlo lampa osvětlit zapálit světlý slabý řada řádek čára přímka hranice umístit loterie položka množství úděl osud nula zlato poklad milovat mít rád líbit hlavní přední důležitý závažný durový samec manžel plán mateřské znaménko značka označit jizva hmota davy mše látka smět snad mně mne mi střední průměrný průměr zlý lakomý znamenat měřítko změřit ohodnotit odhadnout systematičnost metodičnost technika síla rozum duch myšlení starat brát v úvahu hlídat dohlédnout okamžik chvíle maličký mizivý vynechat vedle zmeškat dívka slečna novodobý velmi hodně nezbytnost mošt země národnost potřebný nezbytný nutně vůbec ne ani čerstvý moderní znovu zpráva zprávy večer tma soumrak žádný nijak nikoliv úplná nikoli hned teď když předmět cíl účel záměr protestovat námitky samozřejmě jistě zajisté nafta petrolej olejomalba lichocení volný přístupný rozepnutý nechráněný upřímný otevřeno odemknout fungovat pracovat obsluhovat působit být činnosti naproti protější protějšek protilehlý pořádek pořadí stav stupeň přikázat objednat původní počáteční prvotní dvojice dát do článek noviny referát konkrétní zvláštní speciální přechod přejít přecházet míjet přejet pominout stezka cesta dráha mzda výplata zaplatit věnovat odevzdat hrát přednést vykonat výkon hra provedení vyfotografovat místo umístění postavit prostranství nárys nakreslit hráč herec uspokojit potěšit ráčit hodnost postavení postoj úřad určit polohu tyč stojan pilíř pevnost zveřejnit poslat poštou cvičit postup zkušenost praktikovat vykonávat přednost dávat chystat současnost současný nynější dar představit roztomilý hezký půvabný dosti jisté míry překážet zabránit minulý postupovat postoupit průběh zpracovat zavést vyrobit výroba výnos předložit předvést výrobek výsledek součin podporovat prosazovat povýšit pobídnout okamžitý pohotový nabídka dokázat ověřit dodat zajistit opatřit potlačit zapsat snížit sortiment výběr škála paleta pásmo dostřel dosah míra tempo sazba hodnotit důvod smysl usuzovat myslit příčina zrzavá ryšavý rezavý zmenšit poměrně vzpomenout připomínat pamatovat představovat zastupovat vylíčit tvrdit odpovídat stoupat povstat vznik vzrůst tok proud tentýž titíž ten samý zasedal dřepěl uložit uspořit spasit zachránit ochránit hodnocení rýha střelit branku úspěch obrazovka plátno dělící stěna síto usadit sídlo sedlo křeslo židle stolička další druhý podpořit ještě jeden rubrika paragraf úsek oddělení čtvrť oblast hledat vyhledávat zkonfiskovaný dopadnutý chycený význam zdravý cítit tušit uvědomit vědomí posloužit servírovat sada soubor množina souprava scéna rozdělit dělit podílet podíl akcie filmovat točit zastřelit výstřel výhonek výstava ukazovat představení podívaná naplánovat rozplánovat program jízdní řád drezírovat učit vyučování institut svah krajina vlastnost strana stránka podobný dítě zasedat plocha areál stavební webová uspat spát spaní trochu nepatrně kluk chlapec extra odborný výjimečný mimořádný urychlit rychlost utratit vynaložit trávit čas vydat peníze bod tečka puntík pupínek flek zpozorovat vydržet snést trvat stanoviště stání pult uvést vyjádřit vláda základna zastávka nádraží krok vykročit nehybný tichý klidný nicméně přesto dosud vydržel strpěl trval prodejna zásobit skladovat napětí zdůraznit namáhání tlak statný prudký rozhodný vážný trvanlivý přísný žák posluchač učenec badatel vysokoškolák pozorovat úsilí pracovna nacvičování učení opalovat soustava metoda organismus stůl deska přehled přehledy úkol skupina družstvo kolektiv mužstvo četa spřežení horečka období doba lhůta podmínka pojmenovat zkouška překontrolovat prohlédnout že aby který tamten pak potom tehdejší tamhle proto tudíž toho důvodu tato tyto tuhleti to tohle ti ty ta oni zmínění tedy a tak takto příliš moc rovněž též zvyklost vychovávat pěstovat vlak konvoj kolona doprava dopravit přepravit převoz okouzlit vytržení oběh obrat odvrátit otáčka ohyb zatáčka druh sorta psát psacím stroji pochopit porozumět pochopení uplatnit uplatnění užívat aplikace použít používat výhodný platný účelný dokonalý pravý skutečný pohled názor prohlížet obec ves hlasovat schválit posluhovat počkat bojovat válčit vojna napojit namočit pokropit zalít zavlažit mávat vlát mávnutí ondulovat konec týdne tíže hmotnost závaží závažnost zatížit přijetí uvítání úmysl závěť získat nabýt vybojovat zvítězit výhra vítězství dech vinout zavětřit přemožitel úspěšný člověk úzkost starost sotva stěží holínka zavazadlový prostor obtížit břímě přítěž slavnost obřad plášť kožich vrstva natírat máčet sdělit oznámit napsat skládat spotřebovat strávit zastrašit šílený bláznivý věnovat kotouč gramofonová deska oddělení odbor sekce členění dělení zábava chybný nepravdivý nesprávný klamný vzorec recept obří obrovský velikán mluvnický sál síň chodba vestibul dvorana rek bohatýr chytit na háček skoba zapojit se lovit lov pátrání obrázek ukázka cesta zájezd střela kopnout zaťukat zaklepat zahálčivý půvabný roztomilý podstata jádro masitý dojit vymámit poslání úkol průměrný umírněný luna stimul podnět násobek mnohonásobný nedávno noc co každonoční větřit čenichat čenich příď představa názor nápad účastnit umožnit dovolit etapa období vepř polda protiva rovina prostý jasný milý veselý zábavný postoj držení těla levý bok lodi brána do pevnosti část díl příděl stát modelem ovládat mít vlastnit vlastnictví majetek chválit pochvala modlit žádat prorokovat gravidní těhotná plný hrát si dělat že tvrdit činit nároky cena výhra odměna vlastní řádný náležitý správný vyhlídka šance možnost rozhled hrdý nadutý uveřejněný udeřit vrazit průbojník punč stíhat sledovat usilovat vzácný unikátní výjimečný polosyrový vzájemně působit soudný uvážlivý litovat lítost žal zármutek veslovat výtržnost hádka roztržka povyk rámus výplata služné solit zadostiučinění kompenzace uspokojení zrno jadérko potomstvo nasadit zárodek osít já osoba sebejistota arogantní kritický těžký přísný krutý odstín tón šero soumrak clona stínidlo loupat louskat krunýř lastura ulita patrona lesk záře zářit leštit pobřeží břeh přeháňka liják význam důležitost lem objet obejít obeplout vyhnout sklouznout sesuv šoupnout stvrzenka kombiné chumelit koks náhradní navíc rezervní rezerva volný ušetřit konkrétně výhradně pevný ustálený vyrovnaný chov koní plynulý klidný žaludek břicho podvolit podat předložit látka hmota pravda pravdivost podstatný značný zásadní výrazný bonbón příjemný sladkost lahodnost miláčku znak značka zaklepání kohoutek uzávěr čep sklon směr hustý hustě silný hubený řídký úzký nepatrný tonus hlas zvuk témbr barevný odstín překládat přenést hadice roura trouba normálně obvykle bloudit putovat procházet cestovat potěžkat zvažovat rozvážit váhu rána zranění mládí

… a mnoho dalších slov

Proč byste se měli učit dlouho a draze? Je na čase to změnit!